رهایی
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/٥  کلمات کلیدی: شفیعی کدکنی ، رهایی ، کمترین تصویری از یک زندگانی ، پرواز

کمترین تحریری از یک آرزو این است

آدمی را نان و آبی باید و آنگاه آوازی ...

کمترین تصویری از یک زندگانی:

آب،

نان،

آواز،

ور فزون تر خواهی از آن،

گهگاه پرواز

ور فزون تر خواهی از آن شادی آغاز

آنچنان بر ما به نان و آب،

اینجا تنگ سالی شد

که کس در فکر آوازی نخواهد بود

وقتی آوازی نباشد،

شوق پروازی نخواهد بود

 شفیعی کدکنی