آلودگان

گفت و گو از پاک و ناپاک است 
وز کم وبیش زلال آب و آیینه 
وز سبوی گرم و پر خونی که هر ناپاک یا هر پاک
دارد اندر پستوی سینه 
هر کسی پیمانه ای دارد که پرسد چند و چون از وی 
گوید این ناپاک و آن پاک است 
این بسان شبنم خورشید 
وان بسان لیسکی لولنده در خاک است 
نیز من پیمانه ای دارم 
با سبوی خویش ، کز آن می تراود زهر 
گفت و گو از دردناک افسانه ای دارم 
ما اگر چون شبنم از پاکان 
یا اگر چون لیسکان ناپاک 
گر نگین تاج خورشیدیم 
ور نگون ژرفنای خاک 
هرچه ایم ، آلوده ایم ، آلوده ایم ، ای مرد 
آه ، می فهمی چه می گویم ؟
ما به هست آلوده ایم ، آری...

«مهدی اخوان ثالث»

/ 0 نظر / 12 بازدید