کشتگاه

خشک آمد کشتگاه من

در جوار کشت همسایه.

گرچه می گویند: «می گریند روی ساحل نزدیک

سوگواران در میان سوگواران.»

قاصد روزان ابری، داروک! کی می رسد باران؟

 

بر بساطی که بساطی نیست،

در درون کومه ی تاریک من که ذرّه ای با آن نشاطی نیست

و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم داد از خشکیش می ترکد

-چون دل یاران که در هجران یاران-

قاصد روزان ابری، داروک! کی می رسد باران؟

«نیما یوشیج»

/ 0 نظر / 30 بازدید