مرثیه

رسمست هرکه داغ جوان دید، دوستان

رافت برند حالت آن داغ دیده را

یک دوست زیر بازوی او گیرد از وفا

وان یک ز چهره پاک کند اشک دیده را

آن دیگری بر او بفشاند گلاب و شهد

تا تقویت کند دل محنت چشیده را

یک جمع دعوتش به گل و بوستان کنند

تا برکنندش از دل، خار خلیده را

جمع دگر برای تسلای او دهند

شرح سیاه کاری چرخ خمیده را 

القصه هرکسی به طریقی ز روی مهر

تسکین دهد مصیبت بر وی رسیده را

آیا که داد تسلیت خاطر حسین؟

چون دید نعش اکبر در خون تپیده را

آیا که غمگساری و انده بری نمود

لیلای داغ دیده زحمت کشیده را

بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد

آتش زدند لانه مرغ پریده را

«ایرج میرزا»

/ 0 نظر / 11 بازدید